Koha home

Quote of the day

അമ്പത്താറക്ഷരമല്ല അമ്പത്തൊന്നക്ഷരവുമല്ലെന്റെ മലയാളം മലയാളമെന്ന നാലക്ഷരവുമല്ല അമ്മ എന്ന ഒരൊറ്റക്ഷരമാണ്‌ മണ്ണ്‌ എന്ന ഒരൊറ്റക്ഷരമാണെന്റെ മലയാളം ~ കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ്
New Arrivals

Loading...
Log in to your account:
LIBRARY TIMINGS
Monday-Saturday 8:00 AM - 8:00 PM
Second Saturday and Sunday 10:00 AM - 2:00 PM
The library will remain closed on Public Holidays.
CONTACT US
Mahatma Gandhi University Library
P.D. Hills, Athirampuzha
Kottayam-686560
Phone: 0481-2733244

Mahatma Gandhi University Library, Priyadarshini Hills P.O, Kottayam- 686 560
Ph: 0481-2733244 | http://library.mgu.ac.in
Powered by Koha